mindig kész a segítségre

Hot-line:+36303371280

Általános szállítási feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

I. Általános rendelkezések 

1.) Jelen általános szállítási feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a ZOOM Biztonságtechnika kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Megrendelő) létesített üzleti kapcsolatát szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben. Az alábbiakban leírt feltételek nem vonatkoznak a viszonteladókkal (kivéve saját felhasználásra vásárolt terméknél) létrejött üzleti kapcsolatra, még abban az esetben sem, ha erről a Szállítónak a kapcsolat létrejöttekor nincs tudomása. Viszonteladók esetében minden esetben egyedi megállapodást tekint irányadónak a Szállító. 

2.) Szállító kijelenti, hogy a jelen weboldalon szereplő e-PATRONUS® termék kiskereskedelmi forgalomban - tehát közvetlen felhasználók részére - nyilvánosan közzétett ajánlatának tekint minden olyan termékismertetést, leírást, információt, árat, szállítási és fizetési feltételt, melyet ezen oldalakon közzétett. 

3.) Szállító egyértelműen kiköti, hogy a 2.) pontban meghatározott ajánlati ismertetés semmilyen esetben nem helyettesíti a termékhez csatolt és annak dobozában található üzembe helyezési, felhasználói és kezelési és karbantartási leírást és útmutatást. 

4.) Szállító fenntartja a jogot arra, hogy a 2.) pontban ismertetett információkat tartalmazó nyilvános ajánlatát részben vagy egészében minden külön értesítés és megkötés nélkül megváltoztassa. Szállító a változtatás hatályaként a weblapon történő nyilvános közzététel napját tekinti mérvadónak és az ezt követően beérkezett és visszaigazolt megrendelések esetében alkalmazza. 

5.) Szállító az ÁSZF és az ajánlatának elfogadásaként értelmezi és megrendelésként kezeli 

a.) az internetes honlapján (www.e-patronus.com) található egyértelműen és hiánymentesen kitöltött és részére a honlapon keresztül továbbított megrendelő lapot, 

b.) az internetes honlapjáról letöltött, kinyomtatott és olvashatóan, egyértelműen és hiánymentesen kitöltött és aláírt részére levélben vagy faxon továbbított megrendelőlapot. 

6.) Szállító szóban vagy telefonon leadott megrendeléseket nem fogad el. 

7.) Szállító az 5.) pont szerint beérkezett megrendeléseket minden esetben visszaigazolja, s ezzel tekinti a beérkezett megrendelést a magára nézve szerződéses kötelemnek. Szállító a beérkezett megrendeléseket elsődlegesen e-mail-ben igazolja vissza. A visszaigazolás faxon vagy levél útján történik, ha a faxon vagy levélben érkezett megrendelés e-mail címet nem tartalmaz. A visszaigazolást Szállító három munkanapon belül továbbítja megrendelő részére. Szállító a zoombt@msn.com e-mail címéről Megrendelő e-mail címére, illetve fax vagy levél útján Megrendelő fax illetve levél címére küldött visszaigazolását tekinti a szerződéses kötelem létrejöttének. Szállító a visszaigazolás a Megrendelőhöz történő megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi. Amennyiben Megrendelő három munkanapon belül nem jelzi bárminemű kifogását, Szállító a megrendelést, illetve a visszaigazolást érvényes szállítási szerződésnek tekinti. 

8.) Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést minden külön értesítés nélkül visszautasítsa, illetve adott esetben a nyilvánosan közzétett ÁSZF-ben foglaltakat felülbírálja, amennyiben jogszerűen olyan információk birtokába jutott, amelyek alapján jogosan feltételezheti, hogy a megrendelés teljesítése jogos üzleti érdekeit sértheti, a teljesítést meghiúsíthatja, ellehetetlenítheti. 


9.) Megrendelő a szerződés létrejöttét megelőzően minden jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelését törölni. Megrendelő megrendelése törlését az 5.) pontban leírtak szerint továbbíthatja Szállítónak. 


10.) Megrendelő a szerződés létrejöttét követően a szerződéstől elállhat: 

a.) Amennyiben a megrendelése visszaigazolásra került, de a visszaigazolás úton van, és még nem érkezett meg hozzá. 

b.) Amennyiben Szállító a visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidőben neki felróható, vagy nem felróható (vis maior) okból nem teljesít. Szállító mindent elkövet, hogy a megrendelést a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem tud vállalni. A szállítási határidő a gyártói beszállítók kapacitása illetve a megrendelt mennyiségek nagysága alapján is módosulhat. Ezekben az esetekben Szállító a szerződés módosítására tehet javaslatot, melyet Megrendelő nem köteles elfogadni. 

c.) A szerződés szerinti, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 5%-ának megfizetése ellenében - ez az összeg a megrendelés teljesítésével járó ügykezelési költségek fedezetéül szolgál, melyet Szállító jogosult megrendelő fele számlázni és érvényesíteni – a teljesítési határidő lejárta előtt, amennyiben kiszállítás még nem történt meg. 

d.) A szerződés szerinti, általános forgalmi adót is tartalmazó ár 10%-ának megfizetése ellenében - ez az összeg a megrendelés teljesítésével járó ügykezelési, postázási (szállítási) költségek fedezetéül szolgál, melyet Szállító jogosult megrendelő fele számlázni és érvényesíteni – a teljesítési határidő lejárta előtt, amennyiben kiszállítás II. 2.) szerint már folyamatban van. 

II. A szerződés teljesítése 

1.) Szállító a megrendelt terméket a postai utánvét vagy futárszolgálat útján szállítatja megrendelőnek. 

2.) Szállító az 1.) pontban rögzített szállítási módból adódóan szerződésszerűen teljesít, amikor a megrendelt terméket postára adja, illetve kiszállításra a futárszolgálat részére átadja. 

3.) Szállító a vállalt szállítási határidő előtti teljesítés jogát fenntartja. 

4.) A megrendelés visszaigazolásban megjelölt teljesítési határidőt követő 30 napon belül kézbesített terméket megrendelő köteles átvenni, ezt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a szerződéstől I.10.b.) pont szerinti elállását a teljesítési határidő lejártát követő legkésőbbi 15. munkanapon belül írásban Szállító fele bejelentette. 

5.) Szállító a 2.) pont szerint teljesítési segédként bevontak mulasztásáért, késedelméért felelősség nem terheli. 

III. Árak és fizetési feltételek, fizetési mód 

1.) A honlapon feltüntetett termékár az általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) kiskereskedelmi ár. 

2.) Az ár a termék postai utánvéttel illetve a futárszolgálat közreműködésével magvalósuló kézbesítés költségét is magában foglalja. 

3.) A kézbesítés Megrendelőnek felróható okból történő meghiúsulása miatt Szállítót terhelő többletköltséget Szállító jogosult Megrendelőre hárítani. 

4.) Az 1.) pont illetve a szerződés szerinti ár teljes egészében kézbesítéskor (átvételkor) készpénzben és forintban a kézbesítő (posta vagy futárszolgálat) útján fizetendő. 

IV. Szavatosság 

1.) A szavatosság tekintetében a szerződő feleket (Szállító, Vevő) a Ptk. vonatkozó rendelkezései kötelezik. 

2.) Szállító kötelezi magát, hogy Vevőnek eladott terméken minden olyan hibát kijavít, amely a gyártó által végzett tervezési, gyártási vagy anyaghibából ered és ezt Vevő bizonyítani tudja. 

3.) Szállítót nem terheli szavatossági kötelezettség arra a meghibásodási esetre, illetve hibás működésre, amikor 

a.) a terméket nem megfelelően tárolták, 

b.) a terméket nem a használati útmutatónak megfelelően programozták fel, illetve használták, 

c.) az előírt karbantartási utasításokat nem tartották be. 

4.) Szállító nem szavatolja a termék működéséhez szükséges köztes szolgáltató (mobilszolgáltató, GPS szolgáltató, szerverszolgáltató, stb.) tevékenységének megfelelőségét.

5.) Szállító szavatossági kötelezettsége nem áll fenn: a fogyóeszközök (elemek, akkumulátorok) esetében, a termék felügyeletének hiányosságából illetve a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibás, téves vagy működésképtelenség esetére illetve minden olyan a termék használata során bekövetkező esemény bekövetkezéséért, melyért Szállító nem felelős. 

V. Garanciális (jótállási) kötelezettségek 

1.) A termék átvételkori sérülésmentes és működőképes állapotáról Megrendelő köteles meggyőződni. 

2.) A garancia csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek Szállító által vállalt garanciális határidőn belül jelentkeznek. 

3.) A termék hibája esetén Szállító az átvételtől számított nyolc napos csere vagy pénz visszafizetési garanciát vállal, mely időn belül a részére visszajuttatott készüléket térítés nélkül cseréli, vagy az érte fizetett pénzt a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg Megrendelőnek visszautalja. 

4.) A garanciális jogosultság érvényesítését Megrendelőnek kell kezdeményezni, annak költségei is Megrendelőt terhelik. 

5.) A 3.) pont szerinti garanciális igény érvényesítése során a terméket tartozékaival együtt eredeti dobozolásában van módunk becserélni, illetve visszavenni. Amennyiben a termék SIM kártyával együtt került eladásra, a tartozékok körébe a SIM kártya is bele értendő. 

6.) Szállító a termék hibátlan működésére 12 hónapos garanciát vállal, mely időn belül a terméket a Vevő igénye szerint a.) javítja vagy b.) cseréli. A csere során Szállító minden esetben új készüléket biztosít Vevő részére, azonban ezzel a garancia vállalási kötelezettség határideje nem módosul. A garanciális csere során a terméket Szállító a termék tartozékaival együtt cseréli. Hiányos termék cseréje esetén a hiányzó tartozékok pótlását térítés ellenében biztosítja.

7.) A garanciális kötelezettség nem terjed ki: 

a.) a szakszerűtlen a kezelési és használati útmutatóban leírtaktól eltérő használatból eredő meghibásodásokra, 

b.) a mechanikai sérülésekre, 

c.) a túlfeszültség okozta meghibásodások elhárítására, 

d.) a természeti csapások okozta meghibásodások elhárítására, 

e.) a lemerült elemek, kapacitását vesztett akkumulátorok cseréjére.

f.) amennyiben a készüléket megbontották, a gyári számot tartalmazó, rongálás nélkül eltávolíthatatlan zárjegyet megrongálták, részben vagy teljesen eltávolították. 

VI. Szavatossági vagy garanciális probléma esetén a Megrendelő köteles a vásárlás tényét és időpontját számlával, illetve garancialevéllel igazolni. Szállító vállalja, hogy a reklamációt telephelyén költségmentesen kivizsgálja, annak eredményéről tájékoztatja Megrendelőt. Szállító feltételezi Megrendelő együttműködését a reklamáció kivizsgálása során, és törekvését a korrekt, peren kívüli kiegyezésre. Amennyiben nem történik megegyezés és bármelyik fél kezdeményezésére külső döntnök vagy szakértő bevonására kerül sor, annak költségeit az a fél állja, akinek felelősségét a külső döntnök vagy szakértő megállapította.

VII. Felmondási vagy elállási jog gyakorlása 

Amennyiben a vásárolt termék adás-vétele nem üzlethelyiségünkben (irodánkban) valósul meg Vevő a szerződés felmondására vagy az elállásra való jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelően gyakorolhatja.

VIII. Speciális felelősség

Egyes termékeink esetében az üzembe helyezés és működtetés (menedzselése) részben vagy teljes egészében eszköz specifikus mobil alkalmazás igénybe vételével lehetséges csak.

Az alkalmazást vagy annak elérési útvonalát (link vagy QR kód formában) Szállító vásárlás esetén térítésmentesen biztosítja Megrendelőnek.

Megrendelő feladata és felelőssége, hogy a kapott információk alapján az alkalmazást megfelelő paraméterekkel rendelkező okos telefonjára letöltse, ezt követően regisztráljon. A regisztráció és a használat során keletkező adatok (felhasználó név, jelszó, e-mail cím, telefonszám, súly, kor, nem, családi viszonyok, egészségügyi adatok, tartózkodási hely, stb.) személyes adatokat képeznek. Ezen adatok felett kizárólag Megrendelő illetve annak meghatalmazottja rendelkezhet.

E tényt Szállítónak és Megrendelőnek minden esetben - legyen az elállási, jótállási, szavatossági jogérvényesítés, vagy garancia időn túli kötelezettség teljesítése - figyelembe kell venni.  Ezen személyes adatok elvesztése, elfelejtése, mások általi megszerzése tekintetében Szállító magára nézve minden felelősséget kizár.

IX. Jogviták 

A felek elfogadják, hogy a jelen ÁSZF szerint létre jött szerződéses kapcsolat keretében keletkezett jogvitákat elsősorban egymás között igyekeznek rendezni, amennyiben ez nem lehetséges a felek alávetik magukat a Szállító székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének. 

Érvényes: 
Budapest, 2018. január 1.-től 

ZOOM Biztonságtechnika Kft